dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska, prof. PUM

Małgorzata Peregud-Pogorzelska, urodzona w Krakowie studia medyczne  ukończyła  na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Od 1992 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Klinice Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest specjalistą chorób  wewnętrznych i kardiologii. Pracę doktorska pt.: Ocena funkcji lewej komory serca po implantacji pomostów aortalno-wieńcowych”, obroniła w 1996 roku  pod kierunkiem prof. Zdzisławy Kornacewicz-Jach. W 1999 r. odbyła staż w Departament of Interventional Cardiology w szpitalu San Raffaele w Mediolanie.W 2008 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, tytuł pracy „ Polimorfizm wybranych genów a przebudowa lewej komory u chorych po zawale serca”. W 2015 roku uzyskała tytuł profesora PUM. Od 2018-2020 roku Przewodnicząca Sekcji Chorób Serca u Kobiet  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Organizator i współorganizator licznych zjazdów.

Jest autorem i współautorem 89 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest echokardiografia, nadciśnienie płucne, choroby serca u kobiet oraz   choroby tkanki łącznej.   Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw   kardiologicznych i internistycznych. Mąż Jarosław -onkolog i hematolog dziecięcy.

 

 

 

Szczegóły